Γιατί η ενσωμάτωση των μετρήσεων ESG στη διακυβέρνηση είναι απαραίτητη για τα διοικητικά συμβούλια

Διακυβέρνηση 12 Απριλίου 2023

Τέσσερα βασικά οφέλη από τη χρήση δεδομένων ESG που θα οδηγήσουν σε μακροπρόθεσμη επιτυχία τους οργανισμούς

Τα διοικητικά συμβούλια διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διακυβέρνηση μιας εταιρείας, καθώς είναι υπεύθυνα για την εποπτεία της ομάδας διαχείρισης και τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης επιτυχίας του οργανισμού. Ένας σημαντικός τομέας που πρέπει να εξετάζουν τα διοικητικά συμβούλια σε αυτή τη διαδικασία είναι οι περιβαλλοντικές, κοινωνικές και διοικητικές μετρήσεις (ESG). Η ενσωμάτωση των μετρήσεων ESG στη διακυβέρνηση μπορεί να προσφέρει μια σειρά από οφέλη τόσο για την εταιρεία όσο και για τα ενδιαφερόμενα μέρη της.

Προσδιορισμός και μετριασμός των κινδύνων

Η ενσωμάτωση μετρήσεων ESG στη διακυβέρνηση μπορεί να βοηθήσει μια εταιρεία να εντοπίσει και να μετριάσει τους κινδύνους. Οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, όπως η κλιματική αλλαγή, μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις λειτουργίες και τα αποτελέσματα μιας εταιρείας. Μια μελέτη του Carbon Trust διαπίστωσε ότι οι εταιρείες που δεν αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της κλιματικής αλλαγής θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν πιθανή μείωση των εσόδων τους έως και 60% έως το 2060. Οι κοινωνικοί κίνδυνοι, όπως η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μπορούν επίσης να βλάψουν τη φήμη μιας εταιρείας και να οδηγήσουν σε απώλεια πελατών και εσόδων.

Για παράδειγμα, μια μελέτη του Reputation Institute διαπίστωσε ότι οι εταιρείες με κακές βαθμολογίες κοινωνικών επιδόσεων έχασαν κατά μέσο όρο 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια στην κεφαλαιοποίηση της αγοράς. Οι κίνδυνοι διακυβέρνησης, όπως η διαφθορά ή η έλλειψη διαφάνειας, μπορούν να οδηγήσουν σε κακή λήψη αποφάσεων και διάβρωση της εμπιστοσύνης των ενδιαφερομένων μερών. Με την εξέταση των μετρήσεων ESG, ένα διοικητικό συμβούλιο μπορεί να λάβει προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων και την προστασία των περιουσιακών στοιχείων και της φήμης της εταιρείας.

Εντοπισμός και αξιοποίηση ευκαιριών

Η ενσωμάτωση μετρήσεων ESG στη διακυβέρνηση μπορεί επίσης να βοηθήσει μια εταιρεία να εντοπίσει και να αξιοποιήσει ευκαιρίες. Οι εταιρείες που δίνουν προτεραιότητα στη βιωσιμότητα και την κοινωνική ευθύνη μπορούν να προσελκύσουν και να διατηρήσουν πελάτες, εργαζόμενους και επενδυτές που εκτιμούν αυτές τις ιδιότητες. Μια μελέτη της Nielsen διαπίστωσε ότι το 66% των παγκόσμιων καταναλωτών είναι πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερα για βιώσιμες μάρκες. Επιπλέον, οι εταιρείες που υιοθετούν βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές μπορεί να είναι σε καλή θέση για να επωφεληθούν από τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Προώθηση της δέσμευσης των ενδιαφερομένων μερών και οικοδόμηση εμπιστοσύνης

Ένα άλλο πλεονέκτημα της ενσωμάτωσης των μετρήσεων ESG στη διακυβέρνηση είναι ότι μπορεί να βοηθήσει μια εταιρεία να προωθήσει τη δέσμευση των ενδιαφερόμενων μερών και να οικοδομήσει εμπιστοσύνη . Τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των πελατών, των εργαζομένων, των επενδυτών και των κοινοτήτων, ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο μιας εταιρείας. Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της PwC για τα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων του 2022, το 70% των διευθυντών δηλώνει ότι οι διευρυμένες γνωστοποιήσεις και η υποβολή εκθέσεων θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των ενδιαφερόμενων μερών. Λαμβάνοντας υπόψη τις μετρήσεις ESG και αυξάνοντας την υποβολή εκθέσεων ESG, ένα διοικητικό συμβούλιο μπορεί να επιδείξει τη δέσμευσή του σε αυτά τα ζητήματα και να συμμετάσχει σε ανοιχτό διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Αυτό μπορεί να συμβάλει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και να διασφαλίσει ότι οι ενέργειες μιας εταιρείας ευθυγραμμίζονται με τις αξίες και τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών της.

Βελτίωση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων

Η ενσωμάτωση των μετρήσεων ESG στη διακυβέρνηση μπορεί επίσης να βοηθήσει μια εταιρεία να βελτιώσει τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Με την εξέταση ενός ευρύτερου φάσματος παραγόντων, ένα διοικητικό συμβούλιο μπορεί να λαμβάνει πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις που λαμβάνουν υπόψη τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην εταιρεία και τα ενδιαφερόμενα μέρη της. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πιο βιώσιμες και υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές, οι οποίες μπορούν τελικά να ωφελήσουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η Deloitte διαπίστωσε ότι οι εταιρείες που ενσωματώνουν τους παράγοντες ESG στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων παρουσίασαν κατά μέσο όρο 27% αύξηση της αποτελεσματικότητας και 20% μείωση του κόστους.

Από τη θεωρία στην πράξη: Πού βρίσκονται σήμερα τα διοικητικά συμβούλια

Τα καλά νέα είναι ότι τα Διοικητικά Συμβούλια αρχίζουν να συνειδητοποιούν την αλλαγή που συντελείται και με τη σειρά τους ενσωματώνουν την ESG στις στρατηγικές τους συζητήσεις. Σε πρόσφατη έρευνα του Diligent Institute, το 71% των στελεχών σημείωσε ότι τα διοικητικά τους συμβούλια ενσωματώνουν μετρήσεις και στόχους ESG στη συνολική στρατηγική της εταιρείας τους. Επιπλέον, το 34% δήλωσε ότι τα διοικητικά τους συμβούλια συζητούν την ESG σε κάθε συνεδρίαση, σε σύγκριση με μόλις 15% το 2020.

Ο Brian Stafford, Διευθύνων Σύμβουλος της Diligent, προειδοποιεί ότι "αν και μέχρις ότου οι οργανισμοί μπορέσουν να συγκεντρώσουν αποτελεσματικά τις διαφορετικές πηγές κρίσιμων δεδομένων ESG, δεν μπορούν να ορίσουν, να επικοινωνήσουν, να εφαρμόσουν, να παρακολουθήσουν, να αναφέρουν και να αξιολογήσουν αποτελεσματικά καλύτερες πρακτικές ESG, και το καθαρό μηδέν ή οποιαδήποτε άλλη δέσμευση θα παραμείνει απλώς αυτό".

Εν κατακλείδι, η ενσωμάτωση των μετρήσεων ESG στη διακυβέρνηση μπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη στις εταιρείες, όπως μετριασμό των κινδύνων, εντοπισμό ευκαιριών, εμπλοκή των ενδιαφερόμενων μερών και οικοδόμηση εμπιστοσύνης, καθώς και βελτίωση της λήψης αποφάσεων. Λαμβάνοντας υπόψη τις μετρήσεις ESG, τα διοικητικά συμβούλια μπορούν να λάβουν προληπτικά μέτρα για να διασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη επιτυχία των εταιρειών τους, συμβάλλοντας παράλληλα σε μια πιο βιώσιμη και υπεύθυνη παγκόσμια οικονομία.

Παρακολουθήστε το διαδικτυακό μας σεμινάριο με την Diligent και την Cepsa για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς μπορούν οι διευθυντές και τα στελέχη των διοικητικών συμβουλίων να βελτιώσουν τη θέση της εταιρείας τους στην αγορά όσον αφορά τα ESG, να μείνουν μπροστά από τις προσδοκίες των μετόχων και να διατηρήσουν ισχυρή εποπτεία της διακυβέρνησης.

Παρακολουθήστε την επανάληψη

 

Εισάγετε τη διεύθυνση email σας για να διαβάσετε περισσότερα