Ενότητες επιπτώσεων

Αντίκτυπος των ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών

Ποσοτικοποιεί τον αντίκτυπο των προϊόντων, των υπηρεσιών και των λειτουργιών μιας εταιρείας και προσδιορίζειτους στόχους και τις μετρήσεις που σχετίζονται με την επίτευξη των ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών

Κύρια σημεία αντίκτυπου

Κύρια σημεία αντίκτυπου

Συγκεντρώνει την επίδραση ενός χαρτοφυλακίου και υπολογίζειτις επιδόσεις σε δείκτες αναφοράς του κλάδου και μετατρέπεται σε ισοδύναμα πραγματικού κόσμου

Ευθυγράμμιση τιμών

Ευθυγραμμίστε τα χαρτοφυλάκια των πελατών σας με εκδόσεις που τους ενδιαφέρουν, σε μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια και ETF

Βιοποικιλότητα

Σε συνεργασία με GIST Impact, η κορυφαία λύση μας στην αγορά υποστηρίζει την ανάλυση της βιοποικιλότητας, την υποβολή εκθέσεων και τη δημιουργία προϊόντων

Γνωρίστε τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ

Η βαθμολογία αντίκτυπου των ΣΒΑ σάς επιτρέπει να ποσοτικοποιήσετε τον πιθανό αντίκτυπο μιας εταιρείας στους ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών, μέσω των προϊόντων, των υπηρεσιών και των λειτουργιών της

Χωρίς φτώχεια
Μηδενική πείνα
Καλή υγεία και ευεξία
Ποιοτική εκπαίδευση
Ισότητας
Καθαρό νερό και αποχέτευση
Οικονομικά προσιτή και καθαρή ενέργεια
Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη
Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές
Μείωση των ανισοτήτων
Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες
Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή
Δράση για το κλίμα
Ζωή κάτω από το νερό
Η ζωή στη στεριά
Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί
Συνεργασίες για τους στόχους

Οφέλη από τη χρήση του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τους ΣΒΑ

Παρέχει μια κοινή γλώσσα για τη μέτρηση του αντίκτυπου

Οι ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών βοηθούν τους επενδυτές να επικοινωνήσουν στους πελάτες πώς τα χρήματά τους συμβάλλουν στις ευρύτερες προτεραιότητες της κοινωνίας.

Ανοίγει μεγάλες οικονομικές ευκαιρίες

Η επίτευξη των ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών ανοίγει ευκαιρίες αγοράς ύψους 12 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% της πραγματικής οικονομίας. Οι επενδύσεις στους ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών θα οδηγήσουν σε 2-3 φορές οικονομική ανάπτυξη έναντι των τελευταίων 10-15 ετών (Πηγή: BLK).

Μεταφορά κεφαλαίων σε έργα με θετικό αντίκτυπο

Η UNCTAD εκτιμά ότι τα κεφάλαια που προορίζονται για επενδύσεις στη βιώσιμη ανάπτυξη έχουν φτάσει τα 1,2-1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια. Οι ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών αποτελούν το κύριο μέσο για τη μετάβαση αυτή.

Αντίκτυπος των ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών

Get Granular: Επιλέξτε από 60 μετρήσεις αντίκτυπου για να μετρήσετε τη συμβολή σας σε συγκεκριμένους στόχους και επιδιώξεις και να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες πληροφορίες για τους ΣΒΑ του ΟΗΕ για οποιαδήποτε στρατηγική και να συγκρίνετε με διεθνή σημεία αναφοράς

  • Αξιοποιήστε τη μεγαλύτερη κάλυψη εταιρειών και μετρήσεων - έως και 3 φορές μεγαλύτερη από αυτή άλλων παρόχων
  • Αποκτήστε πρόσβαση στη μόνη εκτίμηση επιπτώσεων βάσει αποτελεσμάτων που ποσοτικοποιεί και συγκρίνει τα αποτελέσματα των ΣΒΑ μεταξύ εταιρειών οποιουδήποτε μεγέθους
  • Διασφάλιση διαφανούς, ευέλικτης και αμερόληπτης ανάλυσης και αξιολόγησης των εταιρειών και χρήση της ως εισροής για την προσαρμογή και την προσαρμογή στα πλαίσια ενός χρήστη

Κύρια σημεία αντίκτυπου

Έκθεση επισημάνσεων επιπτώσεων: Συγκρίνετε τον αντίκτυπο των επενδύσεων των πελατών σας με απτές, πραγματικές θετικές ή αρνητικές μετρήσεις (π.χ. εξοικονόμηση νερού, εξοικονόμηση εκπομπών CO2, αύξηση χρήσης ενέργειας)

Η έκθεση Impact Highlights μας επιτρέπει να δώσουμε στους πελάτες μας τον αντίκτυπο των χαρτοφυλακίων τους με κατανοητό τρόπο"

Μεγάλη ομάδα διαχείρισης περιουσίας με έδρα τις ΗΠΑ

Ευθυγράμμιση τιμών

Ευθυγραμμίστε τα χαρτοφυλάκια των πελατών σας με εκδόσεις που τους ενδιαφέρουν, σε μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια και ETF

  • Βελτιστοποιήστε ένα χαρτοφυλάκιο: Εξατομίκευση για προσωπικές αξίες παράλληλα με άλλες προτιμήσεις και περιορισμούς καταλληλότητας
  • Ρύθμιση παραμέτρων δεδομένων βιωσιμότητας: Ενεργοποίηση συγκεκριμένων δυνατοτήτων χρήστη σε ολόκληρη την εταιρεία, τον σύμβουλο και την εμπειρία πελατών
  • Εφαρμόστε ένα «επίπεδο σπουδαιότητας» με γνώμονα τον πελάτη: Τιμές στάθμισης σε όλη τη διαδρομή συμβούλου-πελάτη, συμπεριλαμβανομένου του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού, της βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου, της επιλογής κεφαλαίων και της αναφοράς

Βιοποικιλότητα

Σε συνεργασία με το GIST Impact, βελτιστοποίηση της ανάλυσης βιοποικιλότητας, της υποβολής εκθέσεων και της δημιουργίας προϊόντων.

  • Συμμόρφωση με τους κανονισμούς: Ανταποκριθείτε και αναφέρετε σε κανονισμούς όπως η SFDR, η Ομάδα Εργασίας για τις Χρηματοοικονομικές Γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με τη Φύση (TNFD) ή ο γαλλικός νόμος για το κλίμα και την ανθεκτικότητα (άρθρο 29).
  • Διαχείριση κινδύνου: Εντοπισμός και αποκλεισμός εταιρειών με βάση τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα
  • Καθιέρωση και παρακολούθηση στόχων βιοποικιλότητας: Εύκολη σύγκριση εταιρειών με τη χρήση μιας ολοκληρωμένης μετρικής, "δυνητικά εξαφανισμένα κλάσματα (PDF)", που έχει σχεδιαστεί γύρω από το πλαίσιο αποτυπώματος βιοποικιλότητας της GIST Impact

Έχετε ερωτήσεις σχετικά με την πλατφόρμα μας;

Ζητήστε μια επίδειξη