Επένδυση αντίκτυπου: Μέτρηση της σημασίας

Αντίκτυπος ESG 26 Νοεμβρίου 2021

Υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια συνεπή προσέγγιση στη μέτρηση της αναφοράς επιπτώσεων ΠΚΔ

Η μέτρηση της επένδυσης αντίκτυπου έχει επί του παρόντος πολλές διαλέκτους, αλλά όχι lingua franca. Το Παγκόσμιο Δίκτυο Επενδύσεων Αντίκτυπου (GIIN) ορίζει τις επενδύσεις αντίκτυπου ως «επενδύσεις που πραγματοποιούνται με την πρόθεση να δημιουργήσουν θετικό, μετρήσιμο κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο παράλληλα με μια οικονομική απόδοση». Ενώ αυτός ο ορισμός παρέχει ένα θεωρητικό σημείο εκκίνησης για την αξιολόγηση των εταιρειών, η μέτρηση του αντίκτυπου που δημιουργούν αποτελεί βασική πρόκληση για τις επενδύσεις αντίκτυπου. 

Δεν υπάρχει ευρέως αποδεκτός τρόπος μέτρησης του αντίκτυπου, πόσο μάλλον ένας τρόπος εύπεπτος. Αυτό ισχύει ιδίως για τους επενδυτές σε εισηγμένες εταιρείες, όπου ο αντίκτυπος είναι μόνο ένας από τους πολλούς παράγοντες στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Η συστηματική συλλογή δεδομένων σχετικών με τον αντίκτυπο για τις εταιρείες-στόχους και η αξιολόγηση του κοινωνικού τους αντίκτυπου είναι δύσκολη όταν οι αναλυτές χαρτοφυλακίων πρέπει να εξετάσουν εκατοντάδες εταιρείες από διαφορετικούς κλάδους και ο αντίκτυπος είναι μία από τις πολλές διαστάσεις της ανάλυσης. 

Ελλείψει ενιαίου προτύπου, οι επενδυτές μπορεί να συγκλονιστούν από την πολυπλοκότητα και τους πόρους που απαιτούνται για τη συλλογή και επικύρωση πρόσθετων δεδομένων. Ορισμένες υφιστάμενες προσεγγίσεις βασίζονται σε εξατομικευμένες, λεπτομερείς μεθοδολογίες μέτρησης που εφαρμόζονται από εξειδικευμένες επιχειρήσεις και οι οποίες συχνά αντικατοπτρίζουν τις αρχές ή τους τομείς εστίασης των ίδιων των εταιρειών επενδύσεων (π.χ. φτώχεια, υγεία, γεωγραφική κάλυψη). Αντιστρόφως, πολλά πρότυπα αναφοράς επιπτώσεων που έχουν προκύψει αποτελούν έναν μακρύ κατάλογο μετρήσεων που σχετίζονται με κάθε πιθανό τύπο αντίκτυπου χωρίς να παρέχουν καμία ένδειξη της σχετικής σημασίας τους για τους διάφορους τύπους εταιρειών. Για παράδειγμα, το Global Reporting Initiative (GRI) περιλαμβάνει περίπου 200 διαφορετικές γνωστοποιήσεις σχετικά με τα πάντα, από τις πολιτικές γονικής άδειας έως την ποσότητα νερού που καταναλώνεται. 

Η τρέχουσα κατάσταση μέτρησης του αντίκτυπου είναι αναμενόμενη σε έναν αναπτυσσόμενο τομέα που πειραματίζεται με διαφορετικές προσεγγίσεις του αντίκτυπου και για τον οποίο οι συνεισφορές σε κοινωνικούς σκοπούς ή στο δημόσιο καλό μπορούν να λάβουν πολλές διαφορετικές μορφές, από τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων τους έως τη μείωση των εκπομπών άνθρακα ή την προσέγγιση μειονεκτούντων καταναλωτών. Καθώς το θέμα ωριμάζει, ο «αντίκτυπος» θα ενσωματωθεί στην προσέγγιση και τη γλώσσα που υιοθετείται ακόμη και από εκείνους τους επενδυτές που δεν τον έχουν ως κύριο επίκεντρο. Απαιτούνται απλά και συνεπή μέτρα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους επενδυτές παράλληλα με τις παραδοσιακές διαστάσεις αξιολόγησης, όπως ο κίνδυνος και η απόδοση. Αυτό θα επιτρέψει στους επενδυτές να λαμβάνουν αποφάσεις στην πράξη χρησιμοποιώντας ένα κοινό μέτρο για τη σύγκριση του αντίκτυπου που παράγουν οι εταιρείες σε διάφορους τομείς (π.χ. εταιρείες ενέργειας και εταιρείες καταναλωτικών αγαθών), τον σχετικό αντίκτυπο που μπορεί να αναμένεται από μια επένδυση για διαφορετικά επίπεδα απόδοσης. Τέλος, οι πιθανοί συμβιβασμοί μεταξύ αυτών των διαστάσεων θα καταστούν διαφανείς με πρακτικό τρόπο. Αυτό αποτελεί βασικό μέρος της εργαλειοθήκης που είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του οράματος της ενσωμάτωσης του κοινωνικού αντίκτυπου ως τρίτης διάστασης παράλληλα με τον κίνδυνο/απόδοση σε ένα "νέο αποτελεσματικό σύνορο" .

Οι επενδυτές που επιθυμούν να αξιολογήσουν εισηγμένες εταιρείες θα χρειαστούν μέτρα που θα επιτρέπουν ουσιαστικές συγκρίσεις μεταξύ τομέων και τα οποία θα είναι απλά και άμεσα διαθέσιμα. Επί του παρόντος, οι εταιρείες και οι επενδυτές καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αναφέρουν έναν μακρύ κατάλογο μετρήσεων που μόνο λίγοι επενδυτές και ενδιαφερόμενα μέρη με προτεραιότητα στον αντίκτυπο μπορούν να μοντελοποιήσουν και να κατανοήσουν. Αντίθετα, οι απλοί επενδυτές και τα ενδιαφερόμενα μέρη που θέλουν να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τέτοιες μετρήσεις αναφοράς ή που χρειάζονται μια ολιστική προσέγγιση που συνθέτει με απλούστερο τρόπο τις πολλές διαστάσεις του ζητήματος μπορεί να δυσκολευτούν να κατανοήσουν τις πολλές διαφορετικές και περιστασιακά αντικρουόμενες προσεγγίσεις.

Εισάγετε τη διεύθυνση email σας για να διαβάσετε περισσότερα

Ζητήστε μια επίδειξη