Clarity AI: Οι αντιπαραθέσεις ESG οδήγησαν σε υποαπόδοση των μετοχών κατά 2% έως 5% μετά από έξι μήνες

Δελτίο Τύπου 12 Ιουλίου 2023

Τα περιστατικά υψηλότερης σοβαρότητας που σχετίζονται με την ESG οδήγησαν σε μεγαλύτερες αποκλίσεις στην απόδοση των μετοχών σε σύγκριση με τις περιπτώσεις χαμηλότερης σοβαρότητας- οι μεγαλύτερες αποκλίσεις συνδέονταν με αντιπαραθέσεις που αφορούσαν αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και κακή διαχείριση των προϊόντων και υπηρεσιών μιας εταιρείας.

Νέα Υόρκη, 12 Ιουλίου 2023 - Τα αμφιλεγόμενα περιστατικά που σχετίζονται με την ESG λαμβάνουν συχνά σημαντική προσοχή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά η σχέση μεταξύ αυτών των αντιπαραθέσεων και της πραγματικής απόδοσης των μετοχών δεν είναι πάντα σαφής.

Η ανάλυση του Clarity AI, της παγκόσμιας τεχνολογικής πλατφόρμας βιωσιμότητας, ελέγχει την υπόθεση ότι η εμπλοκή σε αντιπαραθέσεις ESG αποτελεί έγκυρο δείκτη πρόβλεψης της μεσοπρόθεσμης απώλειας εταιρικής αξίας.

Οι επενδυτές μπορούν να αντιληφθούν αμφιλεγόμενα περιστατικά ως πιθανό σημάδι κακής διαχείρισης ή έλλειψης ηθικής, γεγονός που μπορεί να διαβρώσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και να τους κάνει λιγότερο πρόθυμους να επενδύσουν στη μετοχή της εταιρείας. Οι νομικές και κανονιστικές συνέπειες τέτοιων περιστατικών μπορεί επίσης να είναι δαπανηρές και χρονοβόρες για να επιλυθούν, βλάπτοντας περαιτέρω τη φήμη και την αγοραία αξία της εταιρείας. Τέλος, τέτοια περιστατικά μπορούν να διαταράξουν τις λειτουργίες μιας εταιρείας, οδηγώντας σε μείωση της παραγωγικότητας και της κερδοφορίας, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την αγοραία αξία της.

Η ανάλυση δείχνει ότι οι αμφιλεγόμενες ενέργειες που συνδέονται με την ESG μπορούν να έχουν σημαντική αρνητική επίδραση στην αξία μιας εταιρείας σε σύγκριση με τις ομοειδείς εταιρείες, με αποτέλεσμα ένα δέλτα στην αποτίμηση που κυμαίνεται από -2% για λιγότερο σοβαρές αντιπαραθέσεις έως -5% για τις πιο σοβαρές αντιπαραθέσεις μετά από μια περίοδο έξι μηνών.

Η ανάλυση κάλυψε πάνω από 10.000 αμφιλεγόμενα περιστατικά για περισσότερες από 1.500 εταιρείες που κάλυψαν περίοδο τεσσάρων ετών. Όλα τα περιστατικά ταξινομήθηκαν σε μία από τρεις διαφορετικές ομάδες σοβαρότητας, συγκεκριμένα Χαμηλή, Μέτρια και Υψηλή. Η ταξινόμηση αυτή έγινε σύμφωνα με την αύξηση των κινδύνων που απορρέουν από την ESG για την εταιρεία, όπως εκτιμάται από τα μοντέλα του Clarity AI, τα οποία λαμβάνουν υπόψη το μέγεθος του ζητήματος, τον αντίκτυπό του στα ενδιαφερόμενα μέρη και τη διαχείριση από την εταιρεία. Το μέγεθος του αντίκτυπου αναλύθηκε περαιτέρω λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο του συμβάντος και τον κλάδο στον οποίο ανήκει η εταιρεία.

Για τον τύπο του συμβάντος, η έρευνα ανέλυσε την επίδραση των αντιπαραθέσεων γύρω από τέσσερα κύρια θέματα: αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης, κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης στην αγορά και κακή διαχείριση των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας. Οι μεγαλύτερες αποκλίσεις στην απόδοση των μετοχών εντοπίστηκαν για τις περιπτώσεις υψηλής σοβαρότητας και τα θέματα της κακοδιαχείρισης προϊόντων και υπηρεσιών (-11,8% απόκλιση της αγοραίας αξίας κατά μέσο όρο) και των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (-8,9% απόκλιση της αγοραίας αξίας κατά μέσο όρο). Γενικά, τα περιστατικά υψηλότερης σοβαρότητας οδήγησαν σε μεγαλύτερες αποκλίσεις στην αξία της εταιρείας σε σύγκριση με τις περιπτώσεις χαμηλότερης σοβαρότητας.

Η ανάλυση εξέτασε επίσης κατά πόσον ο αντίκτυπος των αντιπαραθέσεων στην αγοραία αξία μπορεί να είναι μεγαλύτερος εάν η αντιπαράθεση σχετίζεται με ένα θέμα που είναι ουσιώδες για τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία - για παράδειγμα το περιβαλλοντικό θέμα για τον κλάδο της εξορυκτικής βιομηχανίας ή θέματα εταιρικής διακυβέρνησης για τον κλάδο της καταναλωτικής χρηματοδότησης.

Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι οι επιπτώσεις που προκύπτουν από τη συμμετοχή μιας εταιρείας σε τέτοιες δραστηριότητες υπερβαίνουν εκείνες του μέσου όρου όλων των παρόμοιων περιστατικών για όλες τις εταιρείες. Η διαφορά είναι σημαντική, καθώς είναι διπλάσια για τις περιβαλλοντικές υποθέσεις και σχεδόν τριπλάσια για τις διαμάχες περί κακής εταιρικής διακυβέρνησης.

Η ανάλυση επιβεβαιώνει ότι οι βαθμολογίες αντιπαράθεσης που βασίζονται στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας, όπως αυτές που αναπτύχθηκαν από το Clarity AI, μπορούν να αποτελέσουν ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση της εξέλιξης αυτών των περιστατικών. Τα πλαίσια ESG πρέπει να περιλαμβάνουν αυτές τις μετρήσεις για τη μέτρηση της αμφιλεγόμενης συμπεριφοράς μιας εταιρείας ως μια πρόσθετη εξωτερική μέτρηση του κινδύνου ESG στον οποίο εκτίθενται οι εταιρείες.

Ο Borja Cadenato, Διευθυντής Προϊόντων στο Clarity AI, δήλωσε:κατανόηση των κινδύνων που συνδέονται με τις εταιρικές αντιπαραθέσεις και η ανάληψη κατάλληλων δράσεων όταν συμβαίνουν αντιπαραθέσεις μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές να δημιουργήσουν χαρτοφυλάκια με ισχυρότερες επιδόσεις και να βοηθήσουν τις εταιρείες να αντιδράσουν κατάλληλα για να ελαχιστοποιήσουν την απώλεια της αξίας της αγοράς και να διατηρήσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών ".


Μεθοδολογία ανάλυσης 

Στο Clarity AI ορίζουμε τις διαμάχες ως περιπτώσεις συγκρούσεων μεταξύ μιας εταιρείας και οποιουδήποτε κοινωνικού παράγοντα ή ενδιαφερόμενου μέρους, οι οποίες έχουν ως πλαίσιο την παραβίαση των παγκόσμιων κανόνων που συνδέονται με την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά, όπως οι αρχές της UNGC, οι αρχές της ΔΟΕ ή οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. 

Η λύση Clarity AI Controversies αξιοποιεί μοντέλα επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (NLP) τελευταίας τεχνολογίας για την επεξεργασία 100.000+ ειδησεογραφικών άρθρων από 35.000+ αξιόπιστες πηγές σε καθημερινή βάση. Τα μοντέλα μας επιτρέπουν να εντοπίζουμε γρήγορα ποια ειδησεογραφικά στοιχεία σχετίζονται με αντιπαραθέσεις, κατατάσσοντάς τα σε μία από τις 39 αμφιλεγόμενες κατηγορίες της MECE. Στις αντιπαραθέσεις αποδίδεται στη συνέχεια μια σοβαρότητα ανάλογα με την κατηγορία, το μέγεθος της υπόθεσης, τη διαχείρισή της από την εταιρεία (αποκατάσταση ζητημάτων) και τους απορρέοντες κινδύνους για την εταιρεία. Αυτός ο ισχυρός μηχανισμός μας επιτρέπει να παρακολουθούμε συνεχώς ένα μεγάλο σύμπαν εταιρειών, καταγράφοντας τυχόν αλλαγές στον κίνδυνο στον οποίο εκτίθενται και ο οποίος απορρέει από την εταιρική τους συμπεριφορά. 

Θέσαμε ως στόχο να αξιοποιήσουμε αυτή τη μεγάλη κλίμακα δεδομένων προκειμένου να ελέγξουμε την υπόθεση ότι η εμπλοκή σε αντιπαραθέσεις ESG αποτελεί έγκυρο δείκτη πρόβλεψης της μεσοπρόθεσμης απώλειας εταιρικής αξίας. Επιπλέον, η έρευνά μας αποσκοπεί στην κατανόηση των επιπτώσεων των διαφόρων τύπων αντιπαραθέσεων -εξετάζοντας την κατηγορία τους- και στη συνεκτίμηση της επίδρασης της σημαντικότητας στις επιπτώσεις. 

Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε διαθέσιμα δεδομένα για την περίοδο μεταξύ 2018 και 2022, ήτοι πάνω από 150 εκατομμύρια άρθρα, με 10.000+ αμφιλεγόμενα περιστατικά που εντοπίστηκαν για 1.500+ διαφορετικές εταιρείες. 

Για σκοπούς ανάλυσης, όλες οι διαφωνίες ταξινομήθηκαν σε μία από τρεις διαφορετικές ομάδες σοβαρότητας, ήτοι: περιπτώσεις χαμηλής σοβαρότητας, περιπτώσεις μεσαίας σοβαρότητας και περιπτώσεις υψηλής σοβαρότητας. Η ταξινόμηση αυτή έγινε σύμφωνα με την αύξηση των κινδύνων που απορρέουν από την ESG για την εταιρεία, όπως εκτιμάται από τα μοντέλα μας, τα οποία λαμβάνουν υπόψη το μέγεθος του ζητήματος, το εύρος και τον αντίκτυπό του σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και τη διαχείριση από την εταιρεία. 

Για κάθε μία από τις αμφιλεγόμενες περιπτώσεις, η εξέλιξη της αγοραίας αξίας της εταιρείας (της μετοχής της εταιρείας) έχει παρακολουθηθεί και συγκριθεί. Για το σκοπό αυτό, η ομάδα μας εφάρμοσε ένα μοντέλο συνθετικής διαφοράς στη διαφορά¹ το οποίο συγκρίνει την πραγματική απόδοση της εταιρείας στην αγορά με μια μοντελοποιημένη εταιρεία που χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς. Αυτή η εταιρεία ελέγχου είναι το αποτέλεσμα του συνδυασμού σταθμισμένων μέσων όρων συγκρίσιμων εταιρειών, με τα βάρη να έχουν οριστεί έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η ομοιότητα της απόδοσης της χρηματιστηριακής αγοράς κατά την περίοδο που προηγήθηκε του αμφιλεγόμενου γεγονότος. Οι σημαντικές διαφορές μεταξύ των επιδόσεων των δύο εταιρειών μετά το αμφιλεγόμενο γεγονός θεωρείται ότι είναι αιτιώδης συνέπεια της εμπλοκής της εταιρείας στη διαμάχη.

Τα αποτελέσματα ελέγχθηκαν για στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 5%, με συνολικό αριθμό 12.690 περιστατικών που προκρίθηκαν για την ανάλυση. 

Σχετικά με το Clarity AI

Clarity AI είναι μια τεχνολογική πλατφόρμα βιωσιμότητας που χρησιμοποιεί μηχανική μάθηση και μεγάλα δεδομένα για να παρέχει περιβαλλοντικές και κοινωνικές πληροφορίες σε επενδυτές, οργανισμούς και καταναλωτές. Clarity AIΟι δυνατότητες της είναι ένα βασικό εργαλείο για την από άκρη σε άκρη ανάλυση της βιωσιμότητας που σχετίζεται με τις επενδύσεις, την εταιρική έρευνα, τη συγκριτική αξιολόγηση, το καταναλωτικό ηλεκτρονικό εμπόριο και την υποβολή εκθέσεων από τις κανονιστικές αρχές. Από τον Ιούνιο του 2023, η πλατφόρμα Clarity AIαναλύει περισσότερες από 70.000 εταιρείες, 420.000 κεφάλαια, 201 χώρες και 199 τοπικές κυβερνήσεις, που αντιπροσωπεύει μεγαλύτερο εύρος από οποιονδήποτε άλλο παίκτη στην αγορά. Ένας από τους τρόπους με τους οποίους το Clarity AI εκπληρώνει την αποστολή του να φέρει κοινωνικό αντίκτυπο στις αγορές είναι η διασφάλιση ότι οι δυνατότητές του παρέχονται απευθείας στις ροές εργασίας των πελατών μέσω ενοποιήσεων με συνεργάτες όπως η BlackRock - Aladdin, η Refinitiv μια επιχείρηση της LSEG, η BNP Manaos, η CACEIS και η Simcorp. Επιπλέον, οι γνώσεις βιωσιμότητας του Clarity AI φτάνουν σε περισσότερους από 150 εκατομμύρια καταναλωτές σε περισσότερους από 400.000 εμπόρους στην πλατφόρμα Klarna. Το Clarity AI διαθέτει γραφεία στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, ενώ το δίκτυο πελατών του διαχειρίζεται δεκάδες τρισεκατομμύρια σε περιουσιακά στοιχεία και περιλαμβάνει εταιρείες όπως η Invesco, η Nordea, η BlackRock, η Santander, η Wellington και η BNP Paribas. clarity.ai

Επικοινωνία με τα ΜΜΕ

Έντελμαν

clarityAI@edelmansmithfield.com

 


¹Arkhangelsky, Dmitry, Susan Athey, David A. Hirshberg, Guido W. Imbens και Stefan Wager. 2021. "Synthetic Difference-in-Differences". American Economic Review, 111 (12): 4088-4118.

Εισάγετε τη διεύθυνση email σας για να διαβάσετε περισσότερα

Ζητήστε μια επίδειξη