Ταξινόμηση της ΕΕ: Κλιματικοί και άλλοι περιβαλλοντικοί στόχοι

Ταξινόμηση της ΕΕ 31 Αυγούστου 2023 Gabriele Rossi

Από τον Ιανουάριο του 2024, οι εταιρείες υποχρεούνται να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με την επιλεξιμότητα και για τους 6 περιβαλλοντικούς στόχους της ταξινόμησης της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των παγκόσμιων περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών, από τους φιλόδοξους στόχους της για το κλίμα μέχρι τις πρωτοποριακές ρυθμιστικές πρωτοβουλίες της. Μια από τις βασικές πρωτοβουλίες της είναι η ταξινομία της ΕΕ, ένα πλαίσιο για την κατηγοριοποίηση των περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων. Το εργαλείο αυτό αποσκοπεί στην ενίσχυση των βιώσιμων επενδύσεων και στην επιτάχυνση της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και έξυπνης χρήσης των πόρων. Η αρχική του έμφαση επικεντρώθηκε σε δύο κλιματικούς στόχους: τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή.

Ωστόσο, από την 1η Ιανουαρίου 2024, οι εταιρείες θα κληθούν να αρχίσουν να αναφέρουν την επιλεξιμότητά τους για τους υπόλοιπους τέσσερις περιβαλλοντικούς στόχους της Ταξινόμησης της ΕΕ: "Αειφόρος χρήση και προστασία των υδάτινων και θαλάσσιων πόρων", "Μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία", "Πρόληψη της ρύπανσης" και "Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων ".

Μια τελική έκδοση με λιγότερες δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες που τελικά περιλαμβάνονται στους τέσσερις νέους περιβαλλοντικούς στόχους έχουν υποστεί αξιοσημείωτες αλλαγές από τις σχέδια που προτάθηκαν τον Μάρτιο του 2022. Οι τροποποιήσεις αυτές αναδεικνύουν τη δυσκολία εξεύρεσης συμβιβασμού μεταξύ των κρατών μελών με διαφορετικές προτεραιότητες. Ως αποτέλεσμα, η τελική έκδοση των στόχων μείωσε το μέρος των επιλέξιμων εσόδων κατά 45%, σε σύγκριση με το προσχέδιο.

Ο στόχος "Μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία", για παράδειγμα, δεν περιλαμβάνει πλέον δραστηριότητες όπως η κατασκευή επίπλων ή η παραγωγή ενδυμάτων και υποδημάτων , ενώ ο στόχος "Πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης" δεν περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως η κατασκευή χημικών προϊόντων.

Το πεδίο εφαρμογής της "Προστασίας και αποκατάστασης της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων" μειώθηκε επίσης. Στο σχέδιο έκδοσης, περιλάμβανε δραστηριότητες που σχετίζονται με τον γεωργικό τομέα, όπως η φυτική και ζωική παραγωγή, οι οποίες απορρίφθηκαν στην τελική έκδοση της κατ' εξουσιοδότηση πράξης.

Μια πράξη εξισορρόπησης: Περιβάλλον

Παρά την προσθήκη τεσσάρων νέων στόχων, η επιλεξιμότητα των εσόδων της Ταξινόμησης της ΕΕ εξακολουθεί να ευνοεί τους δύο αρχικούς στόχους για την κλιματική αλλαγή. Αυτό είναι εμφανές, ως παράδειγμα, αν λάβουμε υπόψη τα επιλέξιμα έσοδα της ταξινόμησης για τις πολύ σημαντικές εισηγμένες εταιρείες (κεφαλαιοποίηση αγοράς άνω του 1 δισ. ευρώ).

Οι στόχοι "Μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία" και "Πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης" παρουσιάζουν καλά αποτελέσματα. Ωστόσο, ο "Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής" παραμένει η μεγαλύτερη ευκαιρία, όσον αφορά τον επιλέξιμο κύκλο εργασιών για τη φορολογική νομοθεσία.

Σημείωση: Η ανάλυση διεξήχθη σε 3.000+ εταιρείες με κεφαλαιοποίηση αγοράς άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που δεν ανέφεραν δεδομένα EU Taxonomy. Οι εταιρείες αυτές έχουν συνδυασμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου 35 τρισεκατομμυρίων ευρώ και συνδυασμένα έσοδα που θα υπερβαίνουν τα 20 τρισεκατομμύρια ευρώ το 2022. Το σχέδιο και η τελική έκδοση της κατ' εξουσιοδότηση περιβαλλοντικής πράξης αφορούν αποκλειστικά τους τέσσερις νέους περιβαλλοντικούς στόχους.

 

Η επίσημη εφαρμογή των τεσσάρων μη κλιματικών στόχων αποτελεί ένα ενδεικτικό βήμα προς μια πιο ολοκληρωμένη και συνολική προσέγγιση της αειφορίας, στην οποία αναγνωρίζεται και εκτιμάται κάθε διάσταση.

Αν και τα δεδομένα δείχνουν ότι ο "μετριασμός της κλιματικής αλλαγής" παραμένει ο κυρίαρχος στόχος, η έμφαση αυτή ευθυγραμμίζεται με την πρωταρχική δέσμευση της ΕΕ στη συμφωνία του Παρισιού κατά την έναρξη του έργου "Ταξινόμηση της ΕΕ". Επιπλέον, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι μια ισορροπημένη προσέγγιση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε ίσα επιλέξιμα έσοδα για όλους τους στόχους.

Ο δρόμος μπροστά

Η ταξινομία της ΕΕ, στο σύνολό της, παραμένει έργο σε εξέλιξη. Βασικοί τομείς όπως η καλλιέργεια φυτών και η κτηνοτροφία δεν έχουν ενσωματωθεί πλήρως. Επιπλέον, ο τομέας της εξόρυξης, ο οποίος είναι ζωτικής σημασίας για τις τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δεν έχει ακόμη συμπεριληφθεί. Το σημείο αυτό αποκτά περαιτέρω σημασία με την πρόσφατη δημοσίευση από την ΕΕ της Πράξης για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.

Ωστόσο, ο εξελισσόμενος χαρακτήρας του εργαλείου αποτελεί απόδειξη της αφοσίωσης της ΕΕ στη συνεχή βελτίωση ενός ισχυρού πλαισίου που οδηγεί πραγματικά στη βιωσιμότητα. Οι επενδυτές πρέπει να ενημερώνονται και, ενδεχομένως, να είναι έτοιμοι να αναπροσαρμόσουν τα χαρτοφυλάκιά τους ώστε να ταιριάζουν με τους διευρυνόμενους στόχους της ταξινόμησης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει πρωτοπόρος, θέτοντας το πρότυπο που θα ακολουθήσουν άλλες περιοχές. Συνδυάζοντας τους στόχους της κλιματικής αλλαγής με τους ευρύτερους περιβαλλοντικούς στόχους, αναδεικνύει τη διαφοροποιημένη, αλληλένδετη φύση των προκλήσεων του πλανήτη.

Εισάγετε τη διεύθυνση email σας για να διαβάσετε περισσότερα

Ζητήστε μια επίδειξη