EU Taxonomy Reporting: De leiders en de achterblijvers

Naleving van regelgeving 19 oktober 2022 Oscar Gomez Fontana, Luis Angolotti, Patricia Pina

Op 1 januari 2022 is de EU Taxonomy in werking getreden. ondernemingen onder de richtlijn niet-financiële verslaglegging (NFRD) in de loop van 2022 openbaar moeten maken welk percentage van hun activiteiten in aanmerking komen voor de EU-Taxonomie onder de doelstellingen mitigatie van klimaatverandering of aanpassing aan klimaatverandering. De verordening voorziet in nog vier milieudoelstellingen (water, circulaire economie, voorkoming van verontreiniging en biodiversiteit), maar de bijbehorende wettekst is nog niet aangenomen.

De activiteit van een onderneming komt in aanmerking als in aanmerking komende wanneer de bijbehorende inkomsten, kapitaaluitgaven (CapEx) of exploitatiekosten (OpEx) voldoen aan de beschrijving van een van de activiteiten die zijn gedefinieerd in de EU-Taxonomieverordening.

Benadrukt moet worden dat subsidiabiliteit iets anders is dan afstemming. Of een activiteit in aanmerking kan komen voor in aanmerking komt voor aanpassingterwijl de afstemming zelf betekent dat de activiteit bijdraagt aan een milieudoelstelling en tegelijkertijd 1) andere milieudoelstellingen niet schaadt en 2) minimale sociale waarborgen biedt.

De EU-Taxonomieverordening wordt in fasen ingevoerd, waarbij in de eerste, huidige fase alleen ondernemingen moeten rapporteren over de geschiktheid. Niet-financiële ondernemingen die onder de NFRD vallen, zullen in de loop van 2023 afstemmingscijfers moeten rapporteren, terwijl financiële instellingen hun afstemming op entiteitsniveau in de loop van 2024 zullen moeten rapporteren.

Op Clarity AI hebben we gekeken naar de 1400 grootste NFRD-bedrijven (die 97% van de marktkapitalisatie van beursgenoteerde NFRD-bedrijven vertegenwoordigen) om te zien hoe zij voldoen aan de EU-Taxonomieverordening.

De meeste bedrijven (950) hebben gemeld dat ze in aanmerking komen voor de EU-Taxonomie. Hoe groter het bedrijf, hoe groter de kans dat het EU Taxonomy-cijfers bekendmaakt. Van de bedrijven die melden dat ze in aanmerking komen, melden ze allemaal dat hun omzet in aanmerking komt en de meeste melden ook de subsidiabiliteit van hun CapEx en hun OpEx (respectievelijk 85% en 82%).

Helaas rapporteert slechts 38% van de ondernemingen rapporteert afstemmingscijfers. Dit is te verwachten, aangezien de verordening nog geen informatie over de afstemming vereist. Van de ondernemingen die wel afstemming meldenrapporteert slechts 10% een afstemming van meer dan 0%..

Per geografie vonden we dat bedrijven in Finland de meeste geneigd zijn om hun EU-taxonomiecijfers te rapporteren. Aan de andere kant van het spectrum zijn bedrijven in Ierlandwaarvan velen het grootste deel van hun activiteiten in de VS verrichten, minder geneigd om minder geneigd om hun EU-taxonomiecijfers te rapporteren. Met name Amerikaanse bedrijven met hoofdkantoor in Ierland zijn goed voor 25% van de marktkapitalisatie van alle beursgenoteerde NFRD-bedrijven die niet rapporteren. Tot deze groep behoren enkele bekende bedrijven die hun jurisdictie naar Ierland hebben verplaatst om te profiteren van gunstige belastingvoorwaarden.

*Deze 11 landen vertegenwoordigen 95% van de totale markt van genoteerde NFRD-bedrijven.

Per sector vonden we dat Nutsbedrijven en Consumer Discretionary vaker verslag uitbrachten (respectievelijk 93% en 94%), terwijl bedrijven in de Gezondheidszorg en IT sector het minst het minst geneigd waren te rapporteren (respectievelijk 67% en 70%).

Voor het eerst rapporteren bedrijven informatie die beleggers kunnen gebruiken om inzicht te krijgen in het deel van hun beleggingen dat mogelijk kan bijdragen aan een EU-Taxonomiedoelstelling. Een aantal NFRD-bedrijven rapporteert dergelijke informatie nog niet, maar heeft tot 31 december de tijd om dat te doen als zij aan de verordening willen blijven voldoen. Zodra die gegevens beschikbaar zijn, zal Clarity AI ze aan beleggers aanbieden, waar en hoe ze ze ook willen gebruiken. Neem contact met ons op om Clarity AI's data in actie te zien, en laat ons een demo op maat maken voor uw organisatie.

Vul uw e-mailadres in om meer te lezen en voortdurend inzichten te ontvangen van Clarity AI.