Klimaatinvesteringen: Op weg naar de Grote Afstemming?

Klimaat 12 juli 2022 Rodolphe Bocquet

De verwezenlijking van milieudoelstellingen vereist coördinatie tussen officiële en marktgerichte inspanningen.

Professor Roberto Rigobon van het MIT beschrijft de duurzame investeringsindustrie vaak als een die "het doel raakt maar het punt mist". Wat hij bedoelt is dat duurzame investeringen te veel gebaseerd zijn op de integratie van complexe (bevooroordeelde) metrieken en methodologieën terwijl ze het grote geheel uit het oog verliezen, bv. aan welke reële wereldverbetering ze bijdragen. Aangezien klimaatverandering sinds 2015 onderwerp nummer één op de agenda is, kan men zich terecht afvragen of beleggers de goede kant opgaan.

Als je kijkt naar de groei van het totale AUM van PRI-ondertekenaars, zou je kunnen vaststellen dat die verrassend gecorreleerd lijkt met die van de uitstoot van broeikasgassen, en kunnen concluderen dat klimaatbewust beleggen een weg naar nergens is. Dat zou echter ook het punt missen. Hoewel investeerders een gemakkelijk doelwit zijn om de schuld te geven voor de kwalen van onze samenleving, zijn er grenzen aan waarvoor zij verantwoordelijk kunnen worden gesteld. Regeringen bepalen de wetten, burgers kiezen hen, eindbegunstigden hebben inspraak in beleggingsstrategieën... en consumenten kiezen ervoor om een bepaald product wel of niet te kopen.... De olifant in de kamer hier is dat de prijs niet goed is: slechts 22% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen is onderworpen aan een prijssignaal, dat bovendien gemiddeld veel te laag is om echte economische stimulansen te geven.. In deze context kunnen klimaatinvesteringen slechts een oplossing van de tweede orde zijn.

Dit gezegd zijnde, zijn er zeker enkele aspecten van klimaatinvesteringen die verband kunnen houden met de verklaring van professor Rigobon:

  1. Staatsobligaties, de grootste activaklasse, zijn uitgesloten van de belangrijkste kaders voor klimaatbeleggingen: TCFD, PAB-CTB indices, en te weinig beleggers gaan actief om met overheden, ondanks hun grote aandeel in de uitgifte van duurzame obligaties.
  2. De nationale indexen die in het algemeen als benchmarks worden gebruikt, berusten uitsluitend op marktgewichten en weerspiegelen geen door de betrokken regeringen vastgestelde ontkolingsstrategieën.
  3. Klimaatintegratie richt zich nog steeds op grote publieke aandelen, terwijl die niet noodzakelijkerwijs de koolstofprestaties van economieën weerspiegelen. Terwijl de Amerikaanse economie 70% koolstofintensiever is dan de Europese, heeft de S&P 500 een twee derde lagere koolstofintensiteit dan de Euro Stoxx 600. Decarbonisatiestrategieën van Amerikaanse beleggers moeten daarom eerder gericht zijn op small mid caps en reële activa zoals vastgoed en infrastructuur.
  4. Sommige maatstaven zoals de ITR (Implied Temperature Rise) worden algemeen gebruikt zonder de nodige transparantie over de belangrijkste aannames van de modellen die eraan ten grondslag liggen en de onzekerheidsmarge ervan.
  5. Ten slotte lijken sommige instrumenten die bij stresstests worden gebruikt om het klimaatrisico te meten, zoals modellen voor een mondiaal evenwicht, niet geschikt om een potentiële milieu-instorting weer te geven (door hun opzet kunnen zij geen rekening houden met langdurige verstoringen).

Volgens EcoFact's beleidsvooruitzichten, hebben zich in 2021 meer dan 1000 ontwikkelingen op het gebied van duurzame financiering/ESG-regelgeving voorgedaan. Een stijging van 250% ten opzichte van de voorgaande vijf jaar. Ze werden ook aangevuld met marktgebaseerde initiatieven, vooral op klimaatgebied. Als gevolg daarvan kunnen beleggers zich terecht overspoeld en verward voelen. Alleen al wat betreft de kaders voor netto nul zijn er niet minder dan 25 coalities van de particuliere sector gelanceerd volgens GANZ. De onderstaande tabel illustreert deze wildgroei en probeert een nuttig overzicht te geven. De tabel is ontwikkeld door het Institute of International Finance in een recent documentwaarin wordt opgeroepen tot dringende coördinatie tussen officiële en marktgerichte inspanningen.

 

Er is echter ook goed nieuws. Naarmate deze verschillende initiatieven concrete maatstaven en methoden gaan definiëren, lijkt er enige afstemming te ontstaan. Dit is het geval voor de twee rivaliserende duurzaamheidsverslaggevingsnormen: EU EFRAG-CSRD en ISSB, waarvan werd gedacht dat zij elkaars tegenpolen waren: de eerste berust op dubbele materialiteit, de tweede op financiële materialiteit.. Nu de twee normbepalers hun ontwerp voor raadpleging hebben vrijgegeven, lijkt hun aanpak van de openbaarmaking van klimaatrisico's sterk te zijn afgestemd op het kernkader van de TCFD, dat ook de structuur vormt van de onlangs voorgestelde SEC-klimaatinformatie.

Investeerders hebben een sterke natuurlijke belangstelling voor toekomstgerichte maatstaven. De beoordeling van transitieplannen en het vermogen om een netto nulniveau te bereiken zal daarom een belangrijk onderdeel worden van klimaatbewuste investeringsbeslissingen. Normen die door marktdeelnemers zijn ontwikkeld, zullen uiteindelijk hun weerslag vinden in officiële regelgeving op dat gebied. Dit is zeker het meest veelbelovende aspect van de recente ontwikkeling, aangezien de beoordeling van klimaatgerelateerde financiële gevolgen van verschillende klimaatscenario's waarschijnlijk nog enkele jaren een uitdaging zal blijven.   

Op Clarity AI nemen we actief deel aan de Net Zero Financial Service Provider coalitie (NZFSP). Bij de ontwikkeling van een nieuwe functie van onze klimaatmodule die gericht is op net zero alignment, besloten we ons te baseren op het IIGCC netto nul investeringskader. Daarin is al 2/3e van de vermogensbeheerders vertegenwoordigd. Eind Q3 2022 zal onze nieuwe dienst beschikbaar zijn en de verschillende dimensies van de klimaatvoetafdruk, de overgangsplannen en de meting van de afstemming van de doelstellingen op net zero, zowel op emittent- als op portefeuilleniveau, beschrijven.

Nog niet alles is duidelijk, en er bestaat nog steeds een reëel risico van marktfragmentatie als gevolg van ongecoördineerde initiatieven tussen rechtsgebieden. De stroomlijning lijkt echter op gang te komen nu krachtige leidende beginselen de concrete uitvoering sturen. Met de afstemming in zicht van grootschalige openbaarmaking van klimaatinformatie door bedrijven en beoordeling van de klimaatprestaties van beleggingsportefeuilles/leningenportefeuilles, worden de argumenten voor kapitaalallocatie ter ondersteuning van een snelle overgang naar een koolstofarme economie plotseling veel sterker.

Voetnoten: 

1. De desinvesteringsbeweging is op gang gebracht door studenten die protesteren tegen de investeringsstrategie van hun universitair pensioenfonds.

2. Ten minste consumenten met een gemiddeld en hoger inkomen.

3. https://carbonpricingdashboard.worldbank.org/. De gemiddelde prijs is 4$ per t CO2eq, wanneer prijzen van meer dan 100$ noodzakelijk worden geacht.

4. Voornamelijk vanwege het overweldigende gewicht van de FAANG

5. Integriteit door afstemming: Een routekaart voor mondiale normen en marktgerichte benaderingen in duurzame financiering voor 2022.

6. Bv. effect op de ondernemingswaarde

Vul uw e-mailadres in om meer te lezen en voortdurend inzichten te ontvangen van Clarity AI.