Ταξινόμηση της ΕΕ, Κανονιστική συμμόρφωση, Whitepapers - Δεκέμβριος 5, 2023 - CDP και Clarity AI

Ισχυρότεροι μαζί: Εξερευνώντας την ταξινομία της ΕΕ ως εργαλείο για τον σχεδιασμό της μετάβασης

Το CDP και το Clarity AI αναλύουν τον τρόπο με τον οποίο οι KPIs του EU Taxonomy σχετίζονται με τη μετάβαση στην πραγματική οικονομία Το 2023, η πλήρης δημοσιοποίηση των μετρήσεων του EU Taxonomy στις ετήσιες εκθέσεις έγινε υποχρεωτική για τις εταιρείες που υπόκεινται στην οδηγία της ΕΕ για τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση (NFRD). Η Ευρώπη ήταν η πρώτη περιοχή που κατέστησε υποχρεωτικές τις γνωστοποιήσεις των taxonomy για περισσότερες από 2.000 εταιρείες...

Ταξινόμηση της ΕΕ, Διαδικτυακά σεμινάρια - 30 Νοεμβρίου 2023 - CDP και Clarity AI

Διαδικτυακό σεμινάριο: Power in Synergy: Ταξινόμηση της ΕΕ ως εργαλείο για το σχεδιασμό της μετάβασης

Το 2023, οι χρηματοπιστωτικές αγορές θα έχουν για πρώτη φορά πρόσβαση στις γνωστοποιήσεις ευθυγράμμισης με την ταξινομία της ΕΕ, εισάγοντας πρωτοφανή λεπτομέρεια στα αναφερόμενα δεδομένα βιωσιμότητας. Σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο, που διοργανώθηκε από το Clarity AI και το CDP, παρουσιάσαμε μια κοινή έκθεση που διερευνά την ευθυγράμμιση των εσόδων των ευρωπαϊκών εταιρειών με τους στόχους της φορολογικής νομοθεσίας της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή...

Ταξινόμηση της ΕΕ, Κανονιστική συμμόρφωση - 10 Νοεμβρίου 2023 - Gabriele Rossi

Σιγκαπούρη εναντίον ΕΕ: Η ευθυγράμμιση με χρωματική κωδικοποίηση προσθέτει πολυπλοκότητα στη διαλειτουργικότητα των παγκόσμιων ταξινομιών βιωσιμότητας

Μια βιώσιμη ταξινόμηση είναι ένα πλαίσιο που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό και την ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων με βάση τα χαρακτηριστικά της βιωσιμότητάς τους Η ευρωπαϊκή ταξινόμηση, που συχνά αναγνωρίζεται ως το χρυσό πρότυπο στον τομέα αυτό, θεωρείται παράδειγμα ανάπτυξης ταξινόμησης. Η προβολή της δεν έχει μόνο κεντρίσει το ενδιαφέρον των επενδυτών που επιθυμούν να κατανοήσουν τις...

Ταξινόμηση της ΕΕ, Κανονιστική συμμόρφωση - 27 Οκτωβρίου 2023 - EY και Clarity AI

Αναφορά ταξινομίας ΕΕ: Αξιολόγηση της προόδου και χάραξη της μελλοντικής πορείας

Αποκτήστε πρόσβαση στο έγγραφο για να εντρυφήσετε στα δεδομένα του EU Taxonomy που ανέφεραν πάνω από 1.400 εταιρείες και να κατανοήσετε ορισμένες από τις επιπτώσεις του κανονιστικού πλαισίου Η αξιολόγηση των περιπλοκών της διαδικασίας υποβολής εκθέσεων του EU Taxonomy απαιτεί μια προσεκτική ανάλυση που υπερβαίνει τους αριθμούς. Χρειάζεται βαθύτερη κατανόηση του πλαισίου στο οποίο εντάσσονται αυτές οι εταιρείες...

Ταξινόμηση της ΕΕ, Κανονιστική συμμόρφωση - 31 Αυγούστου 2023 - Gabriele Rossi

Ταξινόμηση της ΕΕ: Κλιματικοί και άλλοι περιβαλλοντικοί στόχοι

Από τον Ιανουάριο του 2024, οι εταιρείες υποχρεούνται να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με την επιλεξιμότητα και για τους 6 περιβαλλοντικούς στόχους της Ταξινόμησης της ΕΕ Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των παγκόσμιων περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών, από τους φιλόδοξους στόχους της για το κλίμα μέχρι τις πρωτοποριακές ρυθμιστικές πρωτοβουλίες της. Μία από τις βασικές πρωτοβουλίες της είναι η ταξινομία της ΕΕ, ένα πλαίσιο...

Ταξινόμηση της ΕΕ, Κανονιστική συμμόρφωση - Αύγουστος 22, 2023 - Oscar Gomez Fontana

Προκλήσεις και λύσεις για τα ελάχιστα κριτήρια εγγυήσεων της ταξινομίας της ΕΕ

Χρήση προηγμένης τεχνολογίας για την αντιμετώπιση της αναφοράς ελάχιστων εγγυήσεων της Ταξινόμησης της ΕΕ Η Ταξινόμηση της ΕΕ είναι ένα τυποποιημένο σύστημα ταξινόμησης για τον προσδιορισμό περιβαλλοντικά βιώσιμων δραστηριοτήτων. Μια δραστηριότητα είναι "επιλέξιμη" όταν ανταποκρίνεται στην περιγραφή μιας από τις δραστηριότητες που ορίζονται στον κανονισμό της ταξινομίας της ΕΕ. Οι εν λόγω δραστηριότητες...

Ταξινόμηση της ΕΕ, Κανονιστική συμμόρφωση, Webinars - Ιούλιος 12, 2023 - BBVA, CDP και Clarity AI

Διαδικτυακό σεμινάριο: Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της ταξινομίας της ΕΕ

Εμπειρογνώμονες από την Πλατφόρμα για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση, την BBVA και το Clarity AI συζητούν την αποτελεσματικότητα της φορολογικής νομοθεσίας της ΕΕ και πώς μπορούν οι συμμετέχοντες στην αγορά να επιταχύνουν τη βιώσιμη χρηματοδότηση.

Ταξινόμηση της ΕΕ, Κανονιστική συμμόρφωση - Ιούνιος 21, 2023 - Victor Fernandez και Thomas Willman

Ταξινόμηση της ΕΕ: Ιανουάριος 2024

Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις νέες κανονιστικές απαιτήσεις της Ταξινόμησης της ΕΕ Οι κανονιστικές απαιτήσεις της Ταξινόμησης της ΕΕ τέθηκαν σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2022, αλλά μέχρι πρόσφατα είχαν καθοριστεί μόνο δύο από τους έξι περιβαλλοντικούς στόχους. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές υποχρεούνται επί του παρόντος να γνωστοποιούν μόνο ένα περιορισμένο ν...

Βιώσιμες Επενδύσεις
Ταξινόμηση της ΕΕ, Κανονιστική συμμόρφωση - May 19, 2023 - Oscar Gomez Fontana

Αναφορά ταξινομίας ΕΕ: 2022: Πρώτη ματιά στην αναφερόμενη ευθυγράμμιση 400 ευρωπαϊκών εταιρειών

Οι αριθμοί είναι μέσα! Οι εταιρείες λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους τον κανονισμό της ΕΕ για την ταξινομία και εργάζονται ενεργά για την ευθυγράμμισή τους με αυτόν. Καθώς ο κόσμος συνειδητοποιεί όλο και περισσότερο τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, οι εταιρείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση δέχονται μεγαλύτερη πίεση από ποτέ να ευθυγραμμίσουν τις πρακτικές τους με τον κανονισμό της ΕΕ για τη φορολογική νομοθεσία. Ο κανονισμός αυτός αποσκοπεί [...

Κλίμα, Ταξινόμηση της ΕΕ, Κανονιστική συμμόρφωση - Απρίλιος 18, 2023 - Luis Angolotti

Η συζήτηση για το ορυκτό αέριο στρέφεται στα δικαστήρια: Ταξινομία της ΕΕ

Το βήμα προς την απαγόρευση της επισήμανσης από την ΕΕ του ορυκτού φυσικού αερίου ως "βιώσιμου" στην ταξινομία της ΕΕ. Τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά αέρια συμπεριλήφθηκε στην Ταξινόμηση της ΕΕ ως μία από τις πολλές δραστηριότητες που θα μπορούσαν δυνητικά να θεωρηθούν πράσινες, εάν πληρούσαν ορισμένα τεχνικά κριτήρια. Όπως αναμέναμε, οι εταιρείες κοινής ωφέλειας αντιμετωπίζουν...

Ταξινόμηση της ΕΕ, Κανονιστική συμμόρφωση - 3 Μαρτίου 2023 - Oscar Gomez και Luis Angolotti

Είναι τα πράσινα ομόλογα ευθυγραμμισμένα με την ταξινομία της ΕΕ;

Αφού αναλύσαμε την ευθυγράμμιση με την ταξινομία της ΕΕ για πάνω από 17.000 πράσινα ομόλογα, διαπιστώσαμε ότι το 22% της αγοράς πράσινων εταιρικών ομολόγων είναι ευθυγραμμισμένο με την ταξινομία της ΕΕ, κυρίως από εκείνα που χρηματοδοτούν έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα περισσότερα από τα πράσινα ομόλογα έχουν πολλαπλές χρήσεις των εσόδων, γεγονός που καθιστά δύσκολη την αξιολόγηση της ευθυγράμμισής τους με την Ταξινόμηση της ΕΕ...

Ταξινόμηση της ΕΕ, Κανονιστική συμμόρφωση - 30 Ιανουαρίου 2023 - Renato Coelho, Ani Widham

Μόνο το 14 % των ταμείων του άρθρου 9 διαθέτουν έκθεση στόχου της ταξινομίας της ΕΕ σχετικά με την ευθυγράμμιση της ταξινομίας της ΕΕ

Clarity AI εξέτασε τις ΕΕΤ από 356 ταμεία του άρθρου 9 που έχουν παράσχει δεδομένα περιοδικής αναφοράς στις ΕΕΤ τους από τον Οκτώβριο του 2022. Από αυτά τα ταμεία, 57 αναφέρουν ότι έχουν στόχο ευθυγράμμισης με την ταξινομία της ΕΕ που είναι μεγαλύτερος από 0, αλλά μόνο το 14%, αναφέρουν στην πραγματικότητα ποια είναι η τιμή της ευθυγράμμισης με την ταξινομία της ΕΕ. Ως εκ τούτου, το 86% των ταμείων [...]

Ταξινόμηση της ΕΕ, Κανονιστική συμμόρφωση - 10 Ιανουαρίου 2023 - Luis Angolotti

Ταξινομία της ΕΕ: Πώς να υποβάλετε έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το ορυκτό αέριο

Η πυρηνική ενέργεια και το ορυκτό αέριο αποτελούν πλέον μέρος της έκθεσης της ταξινομίας της ΕΕ Την 1η Ιανουαρίου 2023, έξι νέες δραστηριότητες που σχετίζονται με την πυρηνική ενέργεια και το ορυκτό αέριο εντάχθηκαν επίσημα στην ταξινομία της ΕΕ (1). Οι εταιρείες που είναι επιλέξιμες για τις εν λόγω δραστηριότητες είναι πλέον σε θέση να ζητήσουν ευθυγράμμιση με τους περιβαλλοντικούς στόχους που καθορίζονται από την ταξινόμηση, εάν αυτές [&...

Ταξινόμηση της ΕΕ, Κανονιστική συμμόρφωση - 11 Νοεμβρίου, 2022 - Oscar Gomez Fontana, Luis Angolotti

Υποβολή εκθέσεων σχετικά με την ταξινομία της ΕΕ: οι πρώτες ενδείξεις ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κοινής ωφελείας γίνονται πιο πράσινες

Η τρέχουσα τάση φαίνεται πολλά υποσχόμενη, αλλά μόνο το 25 % των επιχειρήσεων κοινής ωφελείας στην ΕΕ αναφέρουν οποιαδήποτε ευθυγράμμιση Στο τελευταίο μας άρθρο σχετικά με την ταξινομία της ΕΕ, επισημάναμε ποιες χώρες και τομείς ήταν οι πρωτοπόροι και οι καθυστερημένοι στην αναφορά δεικτών ταξινομίας της ΕΕ. Σε αυτό το άρθρο, θα στρέψουμε την προσοχή μας στην πραγματική [...]

Πράσινο ξέπλυμα
Ταξινόμηση της ΕΕ, Κανονιστική συμμόρφωση - Οκτώβριος 28, 2022

Υποβολή εκθέσεων ταξινόμησης της ΕΕ: Η εσφαλμένη χρήση κωδικών NACE μπορεί να οδηγήσει σε προβολή ψευδοοικολογικής ταυτότητας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιεί για άλλη μια φορά για τους κινδύνους της αποκλειστικής εξάρτησης από τους κωδικούς NACE για την υποβολή εκθέσεων ταξινόμησης της ΕΕ Καθώς οι οργανισμοί ταξινομούν τις δραστηριότητες ταξινομίας της ΕΕ, υπάρχει μια φυσική τάση υπερεκτίμησης της επιλεξιμότητας. Εάν δεν εξετάσετε διεξοδικά κάθε δραστηριότητα, κινδυνεύετε να κάνετε greenwashing τα τεχνικά κριτήρια που σχετίζονται με την πράξη...

Ταξινόμηση της ΕΕ, Κανονιστική συμμόρφωση - Οκτώβριος 19, 2022 - Oscar Gomez Fontana, Luis Angolotti, Patricia Pina

Υποβολή εκθέσεων σχετικά με την ταξινομία της ΕΕ: Οι ηγέτες και οι ουραγοί

Την 1η Ιανουαρίου 2022 τέθηκε σε ισχύ η ταξινομία της ΕΕ, απαιτώντας από τις εταιρείες βάσει της οδηγίας για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών (NFRD) κατά τη διάρκεια του 2022, το ποσοστό των δραστηριοτήτων τους που είναι επιλέξιμες για την ταξινομία της ΕΕ στο πλαίσιο των στόχων του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής ή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Ο κανονισμός προβλέπει...

Ταξινόμηση της ΕΕ, Κανονιστική συμμόρφωση - Οκτώβριος 3, 2022

Ταξινομία της ΕΕ: Αναζητάτε αποτελεσματικές και ακριβείς αναφορές;

Βεβαιωθείτε ότι η έκθεση ταξινομίας της ΕΕ είναι ακριβής και εξοικονομήστε χρόνο και χρήμα αξιοποιώντας την τεχνολογία Είτε αναζητάτε έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο αναφοράς σχετικά με την ταξινομία της ΕΕ, την ευρύτερη κάλυψη δεδομένων στην αγορά ή την πιο αξιόπιστη χαρτογράφηση δεδομένων σε βασικές απαιτήσεις ταξινόμησης (π.χ. χαρτογράφηση κωδικών NACE) - μπορείτε να βρείτε [...]