Πώς η μηχανική μάθηση μπορεί να επεκτείνει την κάλυψη δεδομένων βιωσιμότητας

AI 8 Ιανουαρίου 2022

Χρήση μοντέλων εκτίμησης για τη βελτίωση της υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας

Η έλλειψη κάλυψης δεδομένων είναι ένα σημαντικό εμπόδιο που μπορεί να ξεπεραστεί με τη χρήση της μηχανικής μάθησης. Σήμερα, το 80% των εισηγμένων εταιρειών δεν αναφέρουν τα απαιτούμενα δεδομένα βιωσιμότητας. Αυτό σημαίνει ότι, ανεξάρτητα από τα ζητήματα αξιοπιστίας, μόνο το 20% των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών αναφέρουν ολοκληρωμένα δεδομένα σχετικά με τη βιωσιμότητα ως βάση. Πολλοί πάροχοι ενδέχεται στη συνέχεια να συσσωρεύουν μερική ή ελλιπή πληροφόρηση, καθιστώντας δύσκολη τη δημιουργία συνεπών βαθμολογιών μεταξύ των ομοτίμων και δυνητικά στρεβλώνοντας τις βαθμολογίες προς τις εταιρείες που δημοσιοποιούν επιλεκτικά, παραλείποντας δεδομένα για δείκτες για τους οποίους βρίσκονται πίσω. Γι' αυτό το λόγο το Clarity AI αξιοποιεί τις διαθέσιμες πληροφορίες για τις εταιρείες και τους αλγόριθμους μηχανικής μάθησης για να συμπληρώσει τα κενά πληροφοριών και να δώσει την πληρέστερη δυνατή εικόνα.

Γεωγραφικά, η Ευρώπη πρωτοστατεί με τους εθνικούς κανονισμούς για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την κλιματική αλλαγή για τις εταιρείες, η οποία αποκρυσταλλώνεται στην υψηλότερη κάλυψη αναφορών αερίων του θερμοκηπίου μεταξύ των μεγάλων περιοχών του κόσμου. Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ ετοιμάζει έναν ειδικό κανονισμό αναφοράς για το κλίμα για το 2022. Η προσδοκία είναι ότι οι αναφορές στη Βόρεια Αμερική θα καλύψουν το ποσοστό στην Ευρώπη μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Κάλυψη αναφορών αερίων του θερμοκηπίου, ανά περιοχή

Clarity AI's Μοντέλα εκτίμησης

Μια εφαρμογή της μηχανικής μάθησης είναι τα μοντέλα εκτίμησής μας. Η βασική αρχή των μοντέλων είναι να καταλάβουμε πώς οι μετρήσεις απόδοσης βιωσιμότητας μπορούν να προκύψουν από άλλα εταιρικά χαρακτηριστικά. Ένα ευρύ φάσμα πηγών δεδομένων και χαρακτηριστικών (πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό) χρησιμοποιούνται ως δεδομένα εισόδου για τα μοντέλα εκτίμησης, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα:

  • Σε ποιον κλάδο βρίσκεστε;
  • Τι είδους προϊόντα και υπηρεσίες πουλάτε;
  • Είστε κατασκευαστής;
  • Πού φτιάχνετε τα προϊόντα σας; • Πού πουλάτε τα προϊόντα σας;
  • Ποιο είναι το κόστος εργασίας σας;
  • Ποια είναι τα άλλα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που μπορεί να συσχετίζονται με τη μέτρηση ενδιαφέροντος; (Αυτό εξαρτάται από τη μέτρηση.)
Διάγραμμα ροής της διαδικασίας του μοντέλου εκτίμησης Clarity AI

 

Βασικά στοιχεία που διαφοροποιούν τη μεθοδολογία του Clarity AIείναι η εκτίμηση της έντασης της μετρικής, η χρήση δεδομένων που δεν χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της προβλεπτικής ακρίβειας του μοντέλου και η συνεκτίμηση τόσο των μη γραμμικών επιδράσεων όσο και των επιδράσεων αλληλεπίδρασης. Αυτά είναι ζωτικής σημασίας για την εκτίμηση ορισμένων μετρικών βιωσιμότητας, όπως οι εκπομπές CO2.

Κάλυψη δεδομένων από την PAI

 

Δείτε την πλήρη έκθεση εδώ

Εισάγετε τη διεύθυνση email σας για να διαβάσετε περισσότερα

Ζητήστε μια επίδειξη