Επέκταση πέραν της οδηγίας για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών (NFRD) και εισαγωγή της οδηγίας για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις εταιρείες (CSRD)

Κανονιστική Συμμόρφωση 7 Δεκεμβρίου 2022 Τόμας Γουίλμαν

Αποκωδικοποίηση του αντικτύπου της οδηγίας για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις εταιρείες (CSRD)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την οδηγία για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις εταιρείες (CSRD) στις 10 Νοεμβρίου. Η οδηγία CSRD είναι το ευρωπαϊκό καθεστώς γνωστοποίησης για τις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες και η οδηγία θα επεκτείνει τόσο τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων όσο και τις οντότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της προκατόχου της, της οδηγίας για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών (NFRD). 

Μέχρι τον Ιανουάριο του 2026, η CSRD θα έχει αυξήσει τον αριθμό των εταιρειών που υποχρεούνται να αναφέρουν από 11.000 στο πλαίσιο της NFRD σε περισσότερες από 50.000 και ταυτόχρονα θα αυξήσει τον αριθμό των σημείων δεδομένων που πρέπει να αναφέρουν. Η υποβολή εκθέσεων θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2025. Αυτό θα επιτευχθεί απαιτώντας από όλες τις μεγάλες και/ή εισηγμένες εταιρείες (συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)) να υποβάλλουν εκθέσεις.

Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής της υποβολής εκθέσεων, η CSRD θα υπερβαίνει τις απαιτήσεις της NFRD, επιβάλλοντας τη δημοσιοποίηση ενός ευρύτερου συνόλου δεικτών μέτρησης, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών του πεδίου 3. Άλλα σημεία δεδομένων θα περιλαμβάνουν επιχειρηματικό μοντέλο και στρατηγική, στόχους που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα, στόχους δέουσας επιμέλειας και μετρήσεις που σχετίζονται με το κλίμα. Η CSRD θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη διαφάνεια και αύξηση των διαθέσιμων δεδομένων βιωσιμότητας. Θα έχει επίσης επιπτώσεις για τις ενωσιακές θυγατρικές επιχειρήσεων εκτός ΕΕ, οι οποίες θα εμπίπτουν στις απαιτήσεις με την υποβολή των εκθέσεων να αναμένεται το 2029.

Βασικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για τις επιχειρήσεις:

  • Οι εταιρείες που υπόκεινται ήδη στην NFRD θα πρέπει να υποβάλουν έκθεση το 2025 για ολόκληρο το έτος 2024.
  • Οι μεγάλες εταιρείες που δεν υπόκεινται επί του παρόντος σε NFRD πρέπει να υποβάλουν έκθεση το 2026 για ολόκληρο το έτος 2025.
  • Οι εισηγμένες ΜΜΕ, τα μικρά και μη πολύπλοκα πιστωτικά ιδρύματα και οι εξαρτημένες ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα υποβάλουν έκθεση το 2027 για ολόκληρο το έτος 2026.
  • οι εταιρείες εκτός ΕΕ που έχουν υποκατάστημα θυγατρικής στην ΕΕ και ασκούν «σημαντικές επιχειρηματικές δραστηριότητες» στην ΕΕ πρέπει να υποβάλουν έκθεση το 2029 για ολόκληρο το έτος 2028.

Clarity AI παρακολουθεί τους τελευταίους κανονισμούς για να διασφαλίζει ότι έχουμε τα δεδομένα και τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Το κάνουμε αυτό πιο αποτελεσματικά και σε κλίμακα από οποιονδήποτε άλλο ανταγωνιστή, αξιοποιώντας την εκτεταμένη μεθοδολογία μας που βασίζεται στην τεχνολογία.

Εισάγετε τη διεύθυνση email σας για να διαβάσετε περισσότερα