Υποβολή εκθέσεων σχετικά με την ταξινομία της ΕΕ: Οι ηγέτες και οι ουραγοί

Κανονιστική Συμμόρφωση 19 Οκτωβρίου 2022 Όσκαρ Γκόμεζ Φοντάνα, Λουίς Ανγκολότι, Πατρίσια Πίνα

Την 1η Ιανουαρίου 2022 τέθηκε σε ισχύ η ταξινομία της ΕΕ, απαιτώντας από τις εταιρείες βάσει της οδηγίας για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών (NFRD) κατά τη διάρκεια του 2022, το ποσοστό των δραστηριοτήτων τους που είναι επιλέξιμες για την ταξινομία της ΕΕ στο πλαίσιο των στόχων του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής ή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Ο κανονισμός προβλέπει τέσσερις ακόμη περιβαλλοντικούς στόχους (ύδατα, κυκλική οικονομία, πρόληψη της ρύπανσης και βιοποικιλότητα), αλλά το σχετικό κανονιστικό τους κείμενο δεν έχει ακόμη ψηφιστεί σε νόμο.

Η δραστηριότητα μιας εταιρείας χαρακτηρίζεται επιλέξιμη όταν τα σχετικά έσοδα, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες (κεφαλαιουχικές δαπάνες) ή οι λειτουργικές δαπάνες (λειτουργικές δαπάνες) ταιριάζουν με την περιγραφή μιας από τις δραστηριότητες που ορίζονται στον κανονισμό για την ταξινομία της ΕΕ.

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η επιλεξιμότητα είναι διαφορετική από την ευθυγράμμιση. Η επιλεξιμότητα δείχνει κατά πόσον μια εν λόγω δραστηριότητα μπορεί να εξεταστεί για ευθυγράμμιση, ενώ η ίδια η ευθυγράμμιση σημαίνει ότι η δραστηριότητα συμβάλλει στην επίτευξη ενός περιβαλλοντικού στόχου , ενώ επίσης 1) δεν βλάπτει άλλους περιβαλλοντικούς στόχους και 2) διατηρεί ελάχιστες κοινωνικές διασφαλίσεις.

Ο κανονισμός για την ταξινομία της ΕΕ εφαρμόζεται σταδιακά, με την πρώτη, τρέχουσα φάση, να απαιτεί από τις εταιρείες μόνο να υποβάλλουν στοιχεία επιλεξιμότητας. Οι μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες που υπόκεινται σε NFRD θα πρέπει να υποβάλουν στοιχεία ευθυγράμμισης κατά τη διάρκεια του 2023, ενώ τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να αναφέρουν την ευθυγράμμισή τους σε επίπεδο οντότητας κατά τη διάρκεια του 2024.

Στη διεύθυνση Clarity AI, εξετάσαμε τις 1.400 μεγαλύτερες εταιρείες ΕΧΑΕ (που καλύπτουν το 97% της κεφαλαιοποίησης των εισηγμένων εταιρειών ΕΧΑΕ) για να μάθουμε πώς συμμορφώνονται με τον κανονισμό της ΕΕ για την ταξινόμηση.

Η πλειονότητα των εταιρειών (950) έχουν αναφέρει επιλεξιμότητα για ταξινομία της ΕΕ. Όσο μεγαλύτερη είναι η εταιρεία, τόσο πιθανότερο είναι να δημοσιοποιηθούν στοιχεία για την ταξινομία της ΕΕ. Από τις εταιρείες που αναφέρουν την επιλεξιμότητα, όλες αναφέρουν την επιλεξιμότητα του κύκλου εργασιών τους και οι περισσότερες αναφέρουν επίσης την επιλεξιμότητα των κεφαλαιουχικών και λειτουργικών δαπανών τους (85% και 82%, αντίστοιχα).

Δυστυχώς, μόνο το 38% των εταιρειών αναφέρουν στοιχεία ευθυγράμμισης. Αυτό αναμένεται, δεδομένου ότι ο κανονισμός δεν απαιτεί ακόμη γνωστοποιήσεις ευθυγράμμισης. Από τις εταιρείες που αναφέρουν ευθυγράμμιση, μόνο το 10% αναφέρει ευθυγράμμιση άνω του 0%.

Βάσει γεωγραφικής θέσης, διαπιστώσαμε ότι οι εταιρείες στη Φινλανδία έχουν τη μεγαλύτερη τάση να αναφέρουν τα στοιχεία της ταξινομίας τους στην ΕΕ. Από την άλλη πλευρά του φάσματος, οι εταιρείες που εδρεύουν στην Ιρλανδία, πολλές από τις οποίες ασκούν το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων τους στις ΗΠΑ, είναι λιγότερο πιθανό να αναφέρουν τα στοιχεία της ταξινομίας της ΕΕ. Συγκεκριμένα, οι αμερικανικές εταιρείες με έδρα την Ιρλανδία αντιπροσωπεύουν το 25% της χρηματιστηριακής αξίας όλων των εισηγμένων εταιρειών NFRD που δεν υποβάλλουν στοιχεία. Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει μερικές γνωστές εταιρείες που μετέφεραν τη δικαιοδοσία τους στην Ιρλανδία για να επωφεληθούν από ευνοϊκές φορολογικές συνθήκες.

*Αυτές οι 11 χώρες αντιπροσωπεύουν το 95% της συνολικής αγοράς εισηγμένων εταιρειών NFRD

Ανά τομέα, διαπιστώσαμε ότι οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και η Consumer Discretionary ήταν πιο πιθανό να υποβάλουν εκθέσεις (93 % και 94 %, αντίστοιχα), ενώ οι εταιρείες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και της πληροφορικής ήταν οι λιγότερο πιθανό να υποβάλουν εκθέσεις (67 % και 70 %, αντίστοιχα).

Για πρώτη φορά, οι εταιρείες παρέχουν πληροφορίες που οι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να κατανοήσουν το ποσοστό των επενδύσεών τους που μπορεί δυνητικά να συμβάλει στην επίτευξη ενός στόχου της φορολογικής νομοθεσίας της ΕΕ. Αρκετές εταιρείες του ΕΔΕΤ δεν έχουν ακόμη υποβάλει τέτοιες πληροφορίες, αλλά θα έχουν προθεσμία μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου για να το πράξουν, εάν θέλουν να παραμείνουν συμβατές με τον κανονισμό. Μόλις τα δεδομένα αυτά καταστούν διαθέσιμα, η Clarity AI θα τα προσφέρει στους επενδυτές όπου και όπως αυτοί θέλουν να τα καταναλώσουν. Επικοινωνήστε μαζί μας για να δείτε τα δεδομένα του Clarity AIσε δράση, και αφήστε μας να δημιουργήσουμε ένα προσαρμοσμένο demo για τον οργανισμό σας.

Εισάγετε τη διεύθυνση email σας για να διαβάσετε περισσότερα

Ζητήστε μια επίδειξη